• Overheard at the track
  • Mo Ron
  • Confuzzled
  • Iowan
  • SPeedy WHeels
  • runner who professes
  • Mo Ron
  • SPeedy WHeels
  • Captain Oblivious
  • Mo Ron
  • J.R.
  • Sledge
  • jjjjjjjjj
  • Hank Moody
  • arnie the schwarz
  • Confuzzled
  • Confuzzled